Select Page

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CỰC NGẮN VÀ NGẮN NGÀY NĂNG SUẤT CAO PHÙ HỢP VỚI VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

Thực tế sản xuất lúa ở Việt Nam qua nhiều thập kỷ đã chứng minh, công tác giống rất quan trọng và quyết định đến hiệu quả sản xuất. Thông thường một giống lúa mới, khi đưa ra sản xuất có tính ổn định, tính chống chịu dịch hại tốt nhất trong khoảng thời gian 5-7 năm,...